Retinopatiecopii.ro | Retinopatie de prematuritate – R.O.P

Norme metodologice, din 14 martie 2007, de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
(la data 04-apr-2007 actul a fost aprobat de Hotărârea 268/2007 )

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege.
(la data 15-feb-2010 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 2
Beneficiaza de dispozitiile legii urmatoarele categorii de persoane:
a) copiii care poseda certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotarâre a
comisiei pentru protectia copilului;
b) adultii care poseda certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.
CAPITOLUL II: Drepturile persoanelor cu handicap
SECTIUNEA 1: Sanatate si recuperare
Art. 3
În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autoritatilor administratiei publice locale unde îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
Art. 4
Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap se autosesizeaza, raspunde la sesizari/reclamatii, constata ca familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigura sau încalca drepturile persoanei cu handicap si anunta în acest sens autoritatile administratiei publice locale.
Art. 5
În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autoritatile publice se vor baza, în principal, pe promovarea programelor de interventie timpurie.
Art. 6
În cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, persoanele cu handicap beneficiaza de
asistenta medicala, inclusiv de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii, în conditiile art. 10 din lege si în conformitate cu contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 7
Însotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoana care însoteste copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.
Art. 8
Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acorda în limita numarului total de bilete prevazute în legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei conventii anuale încheiate între Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
(la data 15-feb-2010 Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 9
Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii si este însotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;
c) recomandare medicala emisa de medicul de familie sau medicul specialist.
Art. 10
În cazul în care decizia ori aprobarea de plata pentru dispozitivele medicale solicitate, prevazuta la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisa în termen de maximum 30 de zile de la
data depunerii documentatiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, în conditiile legii.
SECTIUNEA 2: Educatie
Art. 11
În situatia în care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, iar aceasta nu este rezolvata favorabil, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, în conditiile legii.
Art. 12
În vederea obtinerii unui loc gratuit în tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învatamânt de care apartine, însotita de copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.
SECTIUNEA 3: Locuinta
Art. 13
La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la închirierea unei locuinte sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive, în raza carora îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
SECTIUNEA 4: Asistenta juridica si facilitati
Art. 14
În sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanta judecatoreasca numeste ca tutore autoritatea administratiei publice locale, aceasta are obligatia de a desemna o persoana sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atributii în domeniu, care sa duca la îndeplinire hotarârea instantei judecatoresti.
(la data 15-feb-2010 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 15
(1) În vederea obtinerii rovinietei, persoanele care se încadreaza în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, o cerere însotita de urmatoarele documente în copie: documentul care atesta încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.
(la data 15-feb-2010 Art. 15, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 89/2010 )
(2) Primariile vor centraliza lunar solicitarile primite în acest sens si le vor trimite pâna în data de 10 a lunii urmatoare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, vor centraliza lunar solicitarile în acest sens si le vor trimite pâna în data de 20 a lunii urmatoare Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A., împreuna cu cererea de acordare a rovinietelor.
(4) Temeiul cererii prevazute la alin. (3) îl constituie conventiile tripartite care se încheie anual între directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.
(5) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. va elibera
rovinietele solicitate catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pâna în ultima zi lucratoare a acelei luni.
Art. 16
Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau
accentuat trebuie sa faca dovada cu actul de identitate si documentul care atesta încadrarea în grad de handicap.
A rt. 17
(1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adreseaza directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat, denumita în continuare directie, si depun prin registratura urmatoarele documente:
a) cerere;
b) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca respecta prevederile art.
27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea;
e) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
f) copie de pe hotarârea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de tutela/curatela, unde este cazul.
(2) În urma analizarii documentelor depuse, directia elibereaza solicitantului o adeverinta privind acordul platii dobânzii la creditul obtinut în temeiul prevederilor art. 27 din lege.
(3) Dupa obtinerea adeverintei, solicitantul se adreseaza unei unitati bancare în vederea obtinerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare, directia va încheia un angajament de plata a dobânzii, pe baza contractului de credit si a graficului de rambursare.
(4) În functie de destinatia creditului obtinut în conditiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar si urmatoarele documente:
a) proiectul lucrarii de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, însotit de devizul de lucrari aferente adaptarii; proiectul si devizul trebuie sa fie întocmite de organe abilitate;
b) declaratie pe propria raspundere a organului abilitat prevazut la lit. a) din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau
c) copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vânzare/cumparare a acestuia.
(5) Graficul de rambursare a creditului se depune la directie ori de câte ori acesta suporta modificari; directia efectueaza platile în baza ultimului grafic de rambursare depus.
(6) În situatia în care beneficiarul creditului înregistreaza restante la rambursarea
acestuia, dobânda aferenta creditului se va suporta de catre acesta.
(la data 15-feb-2010 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 89/2010 )
CAPITOLUL III: Servicii si prestatii sociale
SECTIUNEA 1: Servicii sociale
Art. 18
(1) Serviciile sociale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, si de Hotarârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt acordate de catre furnizorii de servicii sociale acreditati în conditiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilitatii documentului care atesta încadrarea în grad de handicap.
(2) Serviciile sociale prevazute la alin. (1) se acorda din oficiu în situatii de criza.
A rt. 19
(1) În sensul prevederilor art. 31 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt, dupa caz:
a) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;
b) copie de pe planul individual de servicii;
c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primariei localitatii de domiciliu sau resedinta;
d) pentru persoanele cu handicap care solicita admiterea într-un centru rezidential, dovada eliberata de serviciul specializat al primariei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia si îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(la data 15-feb-2010 Art. 19, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 89/2010 )
(2) În vederea solutionarii cererii, autoritatea administratiei publice locale în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap poate solicita si alte documente.
(3) În situatia în care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la
nivelul localitatii de domiciliu sau resedinta, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autoritatilor administratiei publice de la nivelul judetelor.
Art. 20
Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:
a) la domiciliu: îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobila, asistentul personal;
b) în comunitate: asistent personal profesionist;
c) în centre de zi si centre rezidentiale publice, private sau public-private.
Art. 21
În vederea contractarii serviciilor sociale în conditiile prevazute la art. 33 alin. (2) din lege, autoritatile administratiei publice locale procedeaza dupa cum urmeaza:
a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intentioneaza a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoana asistata, în decursul unui an;
b) elaboreaza caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calitatii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislatiei în vigoare;
c) contracteaza serviciul social, în conditiile legii.

(la data 15-feb-2010 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 22
Îngrijirile specializate la domiciliu se acorda persoanelor cu handicap în baza evaluarii nevoilor individuale. Îngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar si în situatia în care persoana cu handicap grav beneficiaza de asistent personal.
Art. 23
Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate în cadrul serviciului de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si vor fi precizate în planul individual de servicii.
SECTIUNEA 2: Asistentul personal
Art. 24
(1) În cazul în care într-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal.
A rt. 25
(1) Pentru a fi încadrata ca asistent personal, persoana respectiva se va prezenta la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav si va depune un dosar continând urmatoarele documente:
a) cerere de angajare;
b) copie de pe actele de identitate si de stare civila;
c) copie de pe actele de studii;
d) cazier judiciar;
e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autorizata care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
f) acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
g) declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 38 din lege;
h) acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, exprimat în scris, referitor la optiunea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav.
(la data 15-feb-2010 Art. 25, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 89/2010 )
(2) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. În aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.
(3) Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea în vederea angajarii, asistentului personal i se întocmesc contractul de munca si actul aditional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.
(la data 15-feb-2010 Art. 25, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 26
(1) Indemnizatia prevazuta la art. 37 alin. (3) din lege se asigura o singura data pe an, indiferent daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna în transe.
(la data 15-feb-2010 Art. 26, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 89/2010 )
(2) În cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.
Art. 27
În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia fiind stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
(la data 15-feb-2010 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 28
Monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine în sarcina directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si în coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 29
(1) Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei sau, în cazul municipiului Bucuresti, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmatoarele:
a) dinamica angajarii asistentilor personali;
b) informatii privind modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, în strânsa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respira;
c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate.
(2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru incluziune sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, din cadrul directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Art. 30
(1) Dreptul de optiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege opereaza numai în conditiile în care documentul care atesta încadrarea în grad de handicap cuprinde mentiunea: “cu asistent personal”.
(2) Indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (3) din lege se acorda începând cu luna urmatoare depunerii cererii si înceteaza cu luna urmatoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
(la data 15-feb-2010 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 89/2010 )
SECTIUNEA 3: Centre pentru persoane cu handicap
A rt. 31
(1) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) si (6) din lege, în vederea obtinerii avizului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune urmatoarele documente:
a) cererea de solicitare a avizului;
b) proiectul de hotarâre a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti sau hotarârea organului de conducere a asociatiei sau fundatiei, dupa caz;
c) nota de fundamentare;
d) proiectul de organigrama.
(la data 15-feb-2010 Art. 31, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 89/2010 )
(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrarii dosarului complet.
Art. 32
Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
Art. 33
(1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face înbaza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judetene, respectiv deconsiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. La stabilirea costului mediulunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.
(la data 15-feb-2010 Art. 33, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. dinHotarirea 89/2010 )
(2) Obligatia de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) revine consiliului judetean sauconsiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în a carui/caror raza teritoriala îsi aredomiciliul persoana cu handicap, prin directiile generale de asistenta sociala si protectiacopilului.
(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioara. Se deconteaza costul mediulunar al cheltuielilor, din care se scade contributia lunara de întretinere datorata de persoana cu handicap.
Art. 34
(1) De la data publicarii prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap încentrele rezidentiale publice din alt judet decât cel de domiciliu se face numai la solicitareaconducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitateaadministrativ-teritoriala în care persoana cu handicap îsi are domiciliul.
(2) Solicitarea cuprinde acordul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de aachita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential în careurmeaza sa fie admisa persoana cu handicap.
(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datoreaza de la data admiterii efective în centru.
(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate si care au domiciliul în alte judete/sectoare ale municipiului Bucuresti decât cel pe razacaruia se afla centrul rezidential va fi suportat, pe baza de conventii, din bugetulconsiliului judetean/local în care persoana cu handicap asistata are domiciliul.
(la data 15-feb-2010 Art. 34, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 89/2010 )
SECTIUNEA 4: Prestatii sociale
Art. 35
(1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda persoanelor cu handicap pe perioada valabilitatii documentului care atesta încadrarea în grad de handicap.
(2) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda din oficiu în toate cazurile în care persoana detinatoare de certificat de încadrare în grad de handicap se afla în plata în evidenta directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(3) Pentru persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiare de prestatii sociale la data intrarii în vigoare a legii, acordarea prestatiilor sociale se face din oficiu.
Art. 36
(1) Cererea pentru acordarea de prestatii sociale se înregistreaza fie la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap, fie la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Primaria va transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului cererea si actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.
(3) Actele doveditoare sunt urmatoarele:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap; în cazul în care exista diferente de nume între actul de identitate si certificat, se solicita actul care sa ateste
schimbarea numelui;
c) declaratie pe propria raspundere privind tipul de venit.
(4) Prestatia sociala are caracter lunar, se acorda începând cu luna urmatoare depunerii cererii si înceteaza cu luna urmatoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
(5) Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se face conform legii, în baza dispozitiei directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucuresti.
(6) Prestatiile sociale ramase neîncasate de catre persoana cu handicap decedata, reprezentând indemnizatia si/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, si, dupa caz, prestatiile sociale cuvenite si neachitate pâna la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(7) Sumele prevazute la alin. (6) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie.
(la data 15-feb-2010 Art. 36, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 89/2010 )
SECTIUNEA 5: Accesibilitate
Art. 37
În sensul prevederilor art. 61 lit. a) din lege, prin conceptul Acces pentru toti se întelege proiectarea si executarea produselor, programelor si serviciilor astfel încât sa poata fi utilizate de orice persoana fara a necesita lucrari de adaptare.
(la data 15-feb-2010 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 38
În sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege, se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale numai costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
(la data 15-feb-2010 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 39
În sensul prevederilor art. 64 alin. (6) lit. a) din lege, este necesara adaptarea cel putin a unui vagon pentru fiecare garnitura de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.
(la data 15-feb-2010 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 89/2010 )
A rt. 40
(1) Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare, prevazut la art. 65 alin. (3) din lege, are urmatoarele caracteristici:
a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare: albastru-deschis, exceptie facând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
c) este plastifiat, exceptie facând doar spatiul rezervat semnaturii titularului, în partea stânga verso;
d) este împartit pe verticala în doua parti, atât pe fata, cât si pe verso.
(la data 15-feb-2010 Art. 40, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 89/2010 )
(2) Partea din stânga fata contine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-închis;
b) data la care expira cardul-legitimatie de parcare;
c) seria si numarul cardului-legitimatie de parcare;
d) denumirea si stampila autoritatii emitente.
(3) Partea din dreapta fata contine:
a) cuvintele “Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap” scrise cu majuscule în limba româna; dupa un spatiu adecvat, cuvintele “Card-legitimatie de parcare” vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
b) cuvintele “Model al Comunitatii Europene” în limba româna;
c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând
Uniunea Europeana.
(4) Partea din stânga verso contine:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;
c) semnatura titularului sau alt însemn autorizat;
d) fotografia titularului.
(5) Partea din dreapta verso contine:
a) afirmatia “Acest card-legitimatie îndreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate în România”;
b) afirmatia “Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimatie va fi afisat în partea din fata a vehiculului, astfel încât fata cardului-legitimatie sa fie clar vizibila pentru verificare”.
(6) Cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3), toate înscrierile vor fi facute în limba româna.
(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.
Art. 41
(1) Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.
(2) În vederea asigurarii formalitatilor necesare, cererea persoanei cu handicap se poate înregistra dupa o perioada de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.
(3) Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atesta încadrarea în gradul de handicap.
(la data 15-feb-2010 Art. 41, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 89/2010 )
CAPITOLUL IV: Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare în munca
Art. 42
Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, stabilit prin hotarâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plateste suma datorata bugetului de stat în cazul neangajarii persoanelor cu handicap.
(la data 15-feb-2010 Art. 42 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 43
(1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate se realizeaza în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(2) Dovada achizitionarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de contractul comercial, factura si dovada platii.
(3) În baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
(4) În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, în scopul obtinerii produsului comercializabil sau în scopul prestarii serviciului.
(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.
(la data 15-feb-2010 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 44
Sunt considerate unitati protejate, în sensul legii:
a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de munca;
b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap încadrate si salarizate;
c) persoana fizica cu handicap autorizata potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatia familiala care are în componenta o persoana cu handicap. Sunt incluse aici si persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îsi desfasoara activitatea atât individual, cât si în una dintre formele de organizare ale profesiei.
Art. 45
(1) Unitatea protejata are obligatia ca pâna la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior sa prezinte Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) numarul persoanelor cu handicap angajate raportat la numarul total de angajati, pentru fiecare luna calendaristica;
b) domeniile în care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
c) modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;
d) numarul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege.
(la data 15-feb-2010 Art. 45, alin. (1), litera D. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 89/2010 )
(2) În caz de neprezentare a raportului, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizatiei.
(3) Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, anularea masurii luate, prezentând în acest sens raportul de
activitate.
(4) În cazul în care unitatea protejata nu prezinta acest raport în termenul precizat mai sus, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizatiei de functionare.
(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.
CAPITOLUL V: Încadrarea în grad de handicap
Art. 46
(1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora. Procesul presupune colectarea de informatii cât mai complete si interpretarea acestora în scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.
(2) Evaluarea este subordonata principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile întemeiate pe mila si pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.
Art. 47
Evaluarea prezinta urmatoarele caracteristici:
a) este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta;
b) este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale;
c) este unitara, în sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuata în echipa, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrând complementar cu celalalt;
e) respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap, precum si principiul “Nimic pentru noi, fara noi!” care constituie baza oricarei decizii luate în ceea ce priveste persoana cu handicap.
Art. 48
Domeniile obligatorii în care se desfasoara evaluarea sunt:
a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;
b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;
c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;
d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;
e) evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau
pedagogi de recuperare;
f) evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.
Art. 49
Serviciul de evaluare complexa va fi format din persoane care vor avea cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.
Art. 50
Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii
principale:
a) efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
b) întocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
c) recomanda sau nu încadrarea, respectiv mentinerea în grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
d) avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de
managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauza, cât si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;
(la data 15-feb-2010 Art. 50, litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 89/2010 )
e) evalueaza îndeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
f) recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, în conditiile legii;
g) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
Art. 51
Revizuirea programului individual de reabilitare si integrare sociala se efectueaza ori de câte ori este nevoie.
(la data 15-feb-2010 Art. 51 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 52
În cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, functioneaza un secretariat care asigura lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si care realizeaza legatura între comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si serviciul de evaluare complexa.
CAPITOLUL VI: Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
Art. 53
(1) În sensul prevederilor art. 94 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întretinere, stabilit anual prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii si reprezinta valoarea de referinta la nivel national pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap în sistem rezidential.
(2) Fiecare consiliu judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti va stabili, prin hotarâre, costul mediu lunar de întretinere în centrele rezidentiale publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective.
(3) Metodologia de stabilire a contributiei de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centre sau de sustinatorii acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
(la data 15-feb-2010 Art. 53 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 89/2010 )
Art. 54
(1) Organizatiile prevazute la art. 98 din lege primesc de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap subventii, în conditiile legii.
(la data 15-feb-2010 Art. 54, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 89/2010 )
(2) Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se vor utiliza pentru urmatoarele cheltuieli necesare functionarii organizatiilor:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de întretinere, cu exceptia chiriilor. Prin cheltuieli de personal se întelege plata personalului administrativ, dar nu mai
mult de doua persoane la nivel de filiala si 5 persoane la nivel central. Este interzisa cumularea functiilor subventionate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general ale respectivei organizatii, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea motivata a organizatiei.
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, iar ulterior, anual, în termen de 30 de zile de la întrunirea adunarii generale anuale, organizatiile vor depune prin registratura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap copii certificate de pe urmatoarele documente:
a) raportul de activitate pe anul anterior;
b) statul de functii;
c) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
d) bilantul contabil;
e) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul în curs;
f) proiectul programelor asociatiei.
(4) Conturile de executie se întocmesc si se transmit Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap separat pentru venituri proprii si pentru venituri provenite din subventii.
Art. 55
În sensul prevederilor art. 99 din lege, sunt organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protectia si asistenta persoanelor cu handicap sau demonstreaza aceasta prin experienta anterioara.
(la data 15-feb-2010 Art. 55 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 89/2010 )
CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Art. 56
În cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 78 si 82 din lege, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap constata contraventiile si aplica sanctiunile legale din oficiu sau sesizata de orice alta persoana.
(la data 15-feb-2 010 Art. 56 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea 89/2010 )
(la data 15-feb-2010 Art. 57 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 30. din Hotarirea 89/2010 )
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 233 din data de 4 aprilie 2007
ANEXA: ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1.Unitatea Protejata Autorizata …………………………, cu sediul în ………………………, str.
….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. ……, sectorul/judetul ………………….., reprezentata de ……………………………, în calitate de ……………………….;
si
2.Autoritatea/institutia publica/persoana juridica, publica sau privata …………, cu
sediul în ………, str. ….. nr. …., reprezentata de ………, în calitate de ………….
La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au
în vedere:
1.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate.
Obiectivul acordului
Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicarii persoanei cu handicap în realizarea produselor sau serviciilor oferite de unitatea protejata autorizata entitatii care opteaza pentru prevederile art. 78 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe o durata de un an de la data semnarii. Prezentul acord se prelungeste de drept cu aceeasi perioada daca niciuna dintre parti nu notifica încetarea cu cel putin 30 de zile înainte de data expirarii termenului pentru care a fost încheiat.
Responsabilitatile unitatii protejate autorizate
Unitatea protejata autorizata are urmatoarele responsabilitati:
1.sa implice persoana cu handicap, partial sau integral, în activitatea de productie sau furnizare de servicii din domeniul sau de competenta;
2.sa puna la dispozitia partenerului, la solicitarea acestuia, fisa de post a persoanei cu handicap, întocmita conform legislatiei în vigoare, corespunzatoare pregatirii profesionale a persoanei cu handicap.
Responsabilitatile autoritatii/institutiei publice/persoanei juridice, publice sau private:
1.sa solicite fisa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
2.sa promoveze activitatea depusa de persoanele cu handicap angajate.
Dispozitii finale
1.Partile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea responsabilitatilor.
2.Daca partile nu reusesc sa rezolve în mod amiabil divergentele, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.
3.Prezentul acord poate fi completat si/sau modificat prin încheierea de acte aditionale asumate de ambii parteneri.
4.Orice comunicare între parti referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie sa fie transmisa în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
5.Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau posta electronica, cu conditia confirmarii în scris a comunicarii.
Prezentul acord a fost încheiat astazi, ………, în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener.
(la data 15-feb-2010 Actul modificat de anexa 1 din Hotarirea 89/2010 )